ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepassing Algemene Voorwaarden

1.1 Katie and Jules is een online detailhandel met koffie, thee’s, zaden en noten en bijhorende producten, gevoerd via de Vennootschap onder Firma Katie and Jules, met zetel te 8510 Rollegem, Rollegemkerkstraat  BTW BE 0769.551.478.. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten via de webshop.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant kennis genomen te hebben van onderhavige algemene voorwaarden en te aanvaarden dat deze van toepassing zullen zijn op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen met Katie and Jules.

1.3 Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant, die niet tegenstelbaar zijn aan Katie and Jules, zelfs niet indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

1.4 Iedere afwijking van deze algemene voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke bevestiging tussen Katie and Jules en de klant. Dergelijke afwijking is slechts geldig voor het specifieke overeengekomen geval en kan nooit als precedent worden beschouwd.

1.5 Het – zelfs herhaaldelijk – niet-toepassen door Katie and Jules van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

1.6 Katie and Jules behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen.

1.7 De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In geval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen Katie and Jules en de klant onderhandelen om het nietige beding te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van de algemene voorwaarden. Indien Katie and Jules en de klant hierover geen overeenstemming bereiken, kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

 1. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Bij een online bestelling van Katie and Jules op www.katieandjules.be dienen alle stappen van het bestelproces doorlopen te worden.

2.1 Een webshop bestelling dient online betaald te worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 7.

 1. Uitvoering overeenkomst

3.1 Katie and Jules is enkel gebonden tot levering van de producten en/of uitvoering van de diensten zoals specifiek omschreven in de orderbevestiging of de andere documenten die deel uitmaken van de overeenkomst.

3.2 Alle producten en diensten die niet expliciet werden voorzien, worden supplementair aangerekend aan de klant, ongeacht of zij het gevolg zijn van een wijziging van de opdracht door de klant, van onvoorziene omstandigheden of van eender welke andere reden.

 1. Annulering overeenkomst

De klant-consument beschikt voor de online aankopen van Katie and Jules via www.katieandjules.be niet over een herroepingsrecht overeenkomstig de bepalingen van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, vermits deze aankopen betrekking hebben op de levering van goederen die slechts beperkt houdbaar zijn en snel kunnen bederven (artikel VI.53, 4° Wetboek Economisch Recht).

 1. Levering door Katie and Jules

5.1 Leveringen gebeuren door Katie and Jules of diens logistieke partner op het door de klant aangegeven leveringsadres.

5.2 Leveringen van orders op de webshop gebeuren standaard via Bpost (feest- en brugdagen uitgezonderd) of levering door Katie and Jules voor postcodes 8500 (Kortrijk), 8501 (Heule), 8510 (Bellegem, Kooigem, Marke, Rollegem, Aalbeke), 8560 (enkel Wevelgem) 8960 (Menen, Lauwe, Rekkem).
Wij voorzien maximum 5 werkdagen, levering gebeurt meestal voor deze termijn.
De standaard shipping is onderhevig aan de dienstverlening van Bpost.

5.3 In het geval van de levering door Bpost betaalt de klant 5,40€. In dit bedrag is in overeenstemming met de voorwaarden van Bpost een garantie tot max. 500€ inbegrepen.
Indien de klant met postcode 8500 (Kortrijk), 8501 (Heule), 8510 (Bellegem, Kooigem, Marke, Rollegem, Aalbeke), 8560 (enkel: Wevelgem) 8960 (Menen, Lauwe, Rekkem) kiest voor een levering door Katie and Jules zal 2,5€ worden toegevoegd aan het totaal van het winkelmandje.

5.4 Katie and Jules is niet aansprakelijk indien de levering op instructie van de klant onbeheerd wordt achtergelaten op het afgesproken leveringsadres (bijvoorbeeld aan de deur).

5.5 Laattijdige of niet-levering wegens overmacht in hoofde van Katie and Jules zal geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Katie and Jules jegens de klant.

 1. Prijs

6.1 Alle productprijzen zijn in euro en inclusief BTW. Bijkomende kosten, zoals in voorkomend geval leveringskosten, worden steeds afzonderlijk vermeld.

6.2 Katie and Jules behoudt zich het recht voor de prijzen op elk ogenblik aan te passen. De prijs verschuldigd door de klant is de prijs zoals op de orderbevestiging weergegeven.

 1. Betaling

7.1 Online bestellingen via de webshop van Katie and Jules dienen onmiddellijk betaald te worden via de aangeboden online betaalinstrumenten.

Voor de online betalingen doet Katie and Jules een beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. Katie and Jules heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de klant. De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

7.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Katie and Jules niet gehouden tot levering of uitvoering zolang de online bestelling niet integraal is betaald.

7.3 Door het plaatsen van een online bestelling aanvaardt de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische betalingsmiddelen door Katie and Jules.

 1. Klachten

8.1 Katie and Jules garandeert de kwaliteit en de versheid van haar producten tijdens de aangeduide verbruiksperiode, dit op voorwaarde dat de klant de producten in de ongeopende verpakking en in adequate omstandigheden bewaart.

8.2 De klant dient de producten na levering te verifiëren, onder meer (doch niet uitsluitend) met betrekking tot conformiteit, juiste hoeveelheden, zichtbare gebreken, laattijdige levering e.d.m. Klachten met betrekking tot de Katie and Jules producten worden enkel in aanmerking genomen indien de klant deze heeft vermeld op de afgetekende leveringsbon of deze, bij gebreke aan leveringsbon, schriftelijk of elektronisch aan Katie and Jules overmaakt binnen een termijn van twee (2) uur nadat de producten zijn geleverd of na het afgesproken tijdstip waarop de producten geleverd moesten zijn. Na het constateren van enig gebrek, is de klant gehouden om het gebruik van de betreffende producten onmiddellijk te staken.

8.3 In ieder geval dienen klachten steeds schriftelijk of elektronisch te worden overgemaakt aan Katie and Jules, met identificatie van de betrokken goederen/diensten en een gedetailleerde motivering van de klacht. Bij gebreke van tijdige schriftelijke klacht wordt de klant geacht de geleverde goederen en diensten onherroepelijk te aanvaarden.

8.4 Na het constateren van enige tekortkoming of een beweerd gebrek, is de klant verplicht om al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten doen ter voorkoming van (verdere) schade.

8.5 De klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

 1. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Katie and Jules beperkt zich in elk geval – naar eigen keuze en inzicht van Katie and Jules – tot het (opnieuw) leveren van de ontbrekende of gebrekkige producten. Is herlevering / heruitvoering niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de klant recht op een terugbetaling van de prijs van de ontbrekende of gebrekkige producten en/of diensten.

9.2 In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Katie and Jules nooit verder reiken dan de factuurwaarde van de ontbrekende of gebrekkige producten of diensten. De aansprakelijkheid van Katie and Jules is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

9.3 De klant kan in geen geval aanspraak maken op vrijwaring door Katie and Jules voor:

(i) Gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of een derde, ongeacht of dit werd veroorzaakt door een fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid;

(ii) Problemen met de versheid of kwaliteit van producten die te wijten zijn aan:

     (a) Consumptie na de aangeduide houdbaarheidsdatum of de normale verbruiksperiode van de producten;

     (b) Bewaring in onaangepaste omstandigheden, in een onaangepaste verpakking of na het openen van de verpakking;

(iii) Bijkomende schade ontstaan door verder gebruik of verdere toepassing door de klant na de vaststelling van een gebrek;

(iv) Beweerde gebreken gebaseerd op subjectieve gegevens, zoals persoonlijke smaak of voorkeuren;

(v) Allergische of andere reacties naar aanleiding van de consumptie van de producten;

(vi) Aanspraken met betrekking tot het niet bereiken van bepaalde doelstellingen op het vlak van dieet, gezondheid, …. Katie and Jules garandeert in geen geval dat de klant dergelijke doelstellingen zal of kan bereiken;

(vii) Schade die zich niet zou hebben voorgedaan indien de klant voldoende diligent zou hebben gehandeld om de schade te beperken;

(viii) Schade veroorzaakt door overmacht, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10;

(ix) Onrechtstreekse en gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, imagoschade, inkomstenderving, omzetverlies, schade aan derden e.d.m.

 1. Overmacht

10.1 Katie and Jules en de klant zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen, veroorzaakt door overmacht.

10.2 Gevallen van overmacht geven Katie and Jules het recht om, naar eigen keuze:

(i) De nakoming van haar eigen verplichtingen tijdelijk op te schorten;

(ii) De contractuele voorwaarden te herzien;

(iii) De overeenkomst te beëindigen door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder dat Katie and Jules enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.

In al deze gevallen zal de klant gehouden zijn tot betaling van alle producten en prestaties die reeds werden geleverd op datum van schorsing, herziening of beëindiging, en van alle kosten opgelopen of nog op te lopen door Katie and Jules ten gevolge van de schorsing, herziening of beëindiging.

10.3 Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht, alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn en die de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zoals bijvoorbeeld (niet limitatief) natuuromstandigheden, oorlog, terrorisme of dreiging met terreur, stakingen, lock-out, ziekten, personeelstekort, bedrijf-organisatorische omstandigheden, inbeslagname, brand, breuk van machines en/of gereedschappen, schaarste in grondstoffen en/of materialen, vertragingen bij of faillissement van leveranciers of onderaannemers.

 1. Bevoegde rechtbanken & Toepasselijk recht

11.1 In geval van betwisting over deze algemene voorwaarden, alsook over elke andere overeenkomst die tussen Katie and Jules en de klant wordt gesloten, zijn uitsluitend de territoriaal bevoegde hoven en rechtbanken van de maatschappelijk zetel van Katie and Jules bevoegd.

11.2 Het Belgisch recht is van toepassing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER

Katie and Jules besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.

Als de informatie die je leest op deze website tekortkomingen vertoont, zal Katie and Jules al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Bij het vaststellen van onjuistheden, kun je contact opnemen via hello@katieandjules.be

Alle informatie op de website van Katie and Jules is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit.

Alle info op de website, logo’s, teksten en afbeeldingen horen toe aan Katie and Jules en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van Katie and Jules is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.

De bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgisch recht.
De rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd.

 

PRIVACY POLICY

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking, met name het verzamelen, het beheer en gebruik, van uw persoonsgegevens als natuurlijke persoon door Katie and Jules, Rollegemkerkstraat 3, 8510 Rollegem, vertegenwoordigd door Kate Demeyere en Julie Karkousse, zaakvoerders.
BTW: BE 0769.551.478 – Email: hello@katieandjules.be

Onder persoonsgegevens verstaan wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betreffend gegevens die u ons zelf heeft bezorgd, die wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze producten en/of diensten, die we verkrijgen door het gebruik van onze producten en/of diensten.

Het gaat over gegevens om u te identificeren (naam, adres, rekeningnummer, …), om u te contacteren (adres, telefoon- of gsm-nummer, e-mail, gebruikersnaam,  …) en om u correct van dienst te kunnen zijn (welke producten of diensten u gebruikt, voorkeuren en interesses, activiteit, feedback, …).

Verwerkingsdoeleinden

Persoonsgegevens worden voor diverse doeleinden verwerkt. Wij waken er echter over dat wij enkel de gegevens verzamelen en verwerken die toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Wij gebruiken aldus uw persoonsgegevens:
Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
Indien wij hiertoe toestemming van u hebben gekregen. U bent hierin uiteraard te allen tijde vrij. Wenst u uw toestemming in te trekken dan kan u hiervoor contact opnemen via de geijkte kanalen;
Voor de uitvoering van een overeenkomst en/of om te kunnen beoordelen of een contract of dienst kan worden afgesloten;
Als wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben (verwerking voor onderzoeksdoeleinden, geschillen beheer en juridische risico’s, klachtenmanagement en dienst na verkoop, uitoefenen en vrijwaring van onze rechten, …). Daarbij letten wij erop dat in elk geval het evenwicht tussen die gerechtvaardigde belangen en de impact op uw privacy niet wordt verstoord.

Rechtsgronden voor de verwerking:
Intern neemt Katie and Jules de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en dit zowel in onze kantoren en/of via onze website. Wij zien er op toe dat de verwerkers waarmee we samenwerken alleen over de nodige gegevens beschikken die zij nodig hebben in de uitvoering van hun opdracht en zij die gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier behandelen.

Als u klant bij ons bent, slaan we ook uw contact- en facturatiegegevens op. Die gegevens zijn nodig om de samenwerking vlot te laten verlopen.

Overmaken aan derden

Enkel Katie and Jules gebruikt uw gegevens. Wij delen uw data dus NIET met derden.

Bewaarperiode

Persoonsgegevens mogen uiteraard niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is in functie van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan in die optiek dan ook, afhankelijk van het doeleinde, verschillen.

Wat zijn uw rechten?

 1. Recht op inzage en rechtzetting, wijzigingen of verwijderen van gegevens
  U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen.
 2. Recht om te worden vergeten
  U heeft het recht uw gegevens te laten verwijderen uit onze databases.
 3. Recht om klacht in te dienen
  Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie

Deze versie van de privacyverklaring dateert van 01/09/2021.

 

Menu