PRIVACY POLICY

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking, met name het verzamelen, het beheer en gebruik, van uw persoonsgegevens als natuurlijke persoon door Katie and Jules, Rollegemkerkstraat 3, 8510 Rollegem, vertegenwoordigd door Kate Demeyere en Julie Karkousse, zaakvoerders.
BTW: BE 0769.551.478 – Email: hello@katieandjules.be

Onder persoonsgegevens verstaan wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betreffend gegevens die u ons zelf heeft bezorgd, die wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze producten en/of diensten, die we verkrijgen door het gebruik van onze producten en/of diensten.

Het gaat over gegevens om u te identificeren (naam, adres, rekeningnummer, …), om u te contacteren (adres, telefoon- of gsm-nummer, e-mail, gebruikersnaam,  …) en om u correct van dienst te kunnen zijn (welke producten of diensten u gebruikt, voorkeuren en interesses, activiteit, feedback, …).

Verwerkingsdoeleinden

Persoonsgegevens worden voor diverse doeleinden verwerkt. Wij waken er echter over dat wij enkel de gegevens verzamelen en verwerken die toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Wij gebruiken aldus uw persoonsgegevens:
Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
Indien wij hiertoe toestemming van u hebben gekregen. U bent hierin uiteraard te allen tijde vrij. Wenst u uw toestemming in te trekken dan kan u hiervoor contact opnemen via de geijkte kanalen;
Voor de uitvoering van een overeenkomst en/of om te kunnen beoordelen of een contract of dienst kan worden afgesloten;
Als wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben (verwerking voor onderzoeksdoeleinden, geschillen beheer en juridische risico’s, klachtenmanagement en dienst na verkoop, uitoefenen en vrijwaring van onze rechten, …). Daarbij letten wij erop dat in elk geval het evenwicht tussen die gerechtvaardigde belangen en de impact op uw privacy niet wordt verstoord.

Rechtsgronden voor de verwerking:
Intern neemt Katie and Jules de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en dit zowel in onze kantoren en/of via onze website. Wij zien er op toe dat de verwerkers waarmee we samenwerken alleen over de nodige gegevens beschikken die zij nodig hebben in de uitvoering van hun opdracht en zij die gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier behandelen.

Als u klant bij ons bent, slaan we ook uw contact- en facturatiegegevens op. Die gegevens zijn nodig om de samenwerking vlot te laten verlopen.

Overmaken aan derden

Enkel Katie and Jules gebruikt uw gegevens. Wij delen uw data dus NIET met derden.

Bewaarperiode

Persoonsgegevens mogen uiteraard niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is in functie van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan in die optiek dan ook, afhankelijk van het doeleinde, verschillen.

Wat zijn uw rechten?

  1. Recht op inzage en rechtzetting, wijzigingen of verwijderen van gegevens
    U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen.
  2. Recht om te worden vergeten
    U heeft het recht uw gegevens te laten verwijderen uit onze databases.
  3. Recht om klacht in te dienen
    Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie

Deze versie van de privacyverklaring dateert van 01/09/2021.